joi, iunie 17

ROMANIA SI ROLUL SAU PE PLAN EXTERN" Statutul României, definit anterior, se materializează prin rolurile (aliat, partener, participant activ etc.) pe care aceasta şi le asumă, în mod responsabil, activ şi voluntar, atât în activităţile gestionate de Alianţa Nord-Atlantică şi de structuri.
ale Uniunii Europene, cât şi în acţiuni ale altor organizaţii regionale şi internaţionale în care statul român este parte.
În esenţă, rolurile asumate de ţara noastră sunt caracterizate prin realism, responsabilitate şi multidimensionalitate.
Realismul este dat de implicarea ţării noastre în acele programe,acţiuni şi activităţi ale NATO, UE, ONU etc. ce vizează stabilitatea, pacea şi securitatea în regiune şi în lume, numai atunci când dispune de resursele umane, materiale şi financiare ce-i permit atingerea obiectivelor stabilite. Responsabilitatea
rezidă în atitudinea de asumare conştientă şi voluntară a unor obligaţii menite să contribuie la menţinerea păcii şi stabilităţii în regiune şi în lume. Multidimensionalitatea este dată de ansamblul dimensiunilor specifice rolurilor pe care România şi le asumă în domeniul responsabilităţilor sale de membru al
Alianţei Nord-Atlantice, al Uniunii Europene şi al altor organizaţii regionale şi internaţionale în ceea ce priveşte securitatea şi stabilitatea din zonă şi din lume.

Principalele expresii ale rolului îndeplinit de România, în deplin consens cu statutul său actual, sunt:
• Umană: defineşte ansamblul resurselor umane pe care România este în măsură să le folosească pentru a-şi îndeplini integral, calitativ şi eficace obligaţiile asumate ca membru al NATO, UE şi al altor organizaţii regionale şi internaţionale în
materie de securitate, stabilitate şi pace. Aici este vorba atât de existenţa forţelor umane necesare şi suficiente ţării noastre, în vederea achitării de responsabilităţile ce-i revin în NATO, UE etc, cât şi de formarea, pregătirea, dezvoltarea acestora, în conformitate cu standardele european şi euro-atlantic. În acest sens, au fost adoptate măsuri adecvate, atât pentru formarea,pregătirea şi dezvoltarea personalului militar şi civil din armată,posibil participant la misiuni în afara frontierelor naţionale sub egida NATO, UE sau ONU, cât şi a altor categorii de personal ce pot fi implicate activ în activităţi şi acţiuni duse de organizaţiile menţionate, destinate asigurării stabilităţii, păcii şi securităţii în regiune şi lume. Succesul a fost asigurat prin conceperea, organizarea şi derularea unei reforme reale, potrivit normelor europene şi euro-atlantice, atât în învăţământul militar, cât şi civil din ţara noastră. În plus, o parte dintre cei care sunt incluşi în structuri militare participante sub egida NATO la misiuni în afara frontierelor naţionale au urmat cursuri şi stagii în străinătate, în instituţii de învăţământ, şi nu numai din statele membre NATO şi ale UE. Aşa se face că, în prezent, România dispune de persoane calificate capabile să îndeplinească sarcinile încredinţate pe timpul misiunilor în cadrul unor structuri militare şi civile aparţinând Alianţei Nord - Atlantice şi Uniuni Europene.
• Organizatorică: include totalitatea schimbărilor structurale pe care România le-a întreprins şi le va întreprinde în privinţa adoptării acelor forme de organizare a instituţiilor şi grupurilor umane ce vor avea de îndeplinit sarcini specifice
NATO şi UE. Astfel, s-au întreprins măsuri adecvate de realizare a unei noi structuri organizatorice a Armatei României, dar şi ale celorlalte instituţii ale statului de drept cu competenţe în domeniul securităţii şi apărării. În prezent,Armata României, de exemplu, dispune de o structură organizatorică compatibilă cu cele existente în armatele statelor membre ale Alianţei nord-Atlantice şi, bineînţeles, cu misiunile ce i se pot încredinţa în structuri militare ale NATO şi ale UE.
Această nouă organizare a instituţiilor cu atribuţii în materie de securitate şi apărare le-a făcut să dispună de flexibilitate,modularitate, supleţe şi dinamism.
• Materială: evidenţiază capabilitatea României de a dispune de resursele materiale suficiente şi necesare îndeplinirii cu succes şi eficacitate a misiunilor asumate în calitate de membru al NATO şi al UE. Anterior integrării în Alianţa Nord-
Atlantică, România a adoptat măsuri adecvate de modernizare şi înnoire a resurselor materiale din armată, mai ales, dar şi din celelalte instituţii cu competenţe în materie de securitate si apărare. După dobândirea calităţii de membru al NATO, ţara
noastră a continuat eforturile în direcţia consolidării bazei materiale a armatei şi nu numai, astfel ca structurile militare româneşti să fie interoperabile şi compatibile cu cele ale celorlalte state din Alianţă şi sub aspectul resurselor materiale.
Desigur, această dimensiune nu se referă doar la înzestrarea armatei cu tehnică de luptă, aparatură şi armament moderne, ci priveşte şi condiţiile de viaţă şi de muncă ale persoanelor ce activează în instituţii cu atribuţii în domeniul apărării şi
securităţii. Asigurarea unor condiţii mai bune de viaţă şi muncă se înscrie în direcţia motivării superioare a personalului militar şi civil ce acţionează în structuri militare sau de altă natură, cu competenţe privind securitatea şi apărarea.
• Militară: înfăţişează aportul României, în plan militar, la activităţile specifice Alianţei Nord-Atlantice şi ale unor structuri ale UE, prin care, împreună cu aceste organizaţii,participă la soluţionarea unor crize, conflicte sau acţiuni de luptă împotriva terorismului. Practic, această dimensiune scoate în relief contribuţia umană, materială şi financiară pe care ţara noastră o are potrivit statutului său de stat membru NATO şi al Uniunii Europene.
• Normativă: pune în evidenţă starea actuală a reglementărilor prin acte normative (legi, hotărâri de guvern, regulamente, ordine,instrucţiuni, dispoziţiuni) a vieţii şi activităţii din armată şi celelalte instituţii cu competenţe în materie de securitate şi apărare. În plus, după integrarea ţării în NATO şi în perioada de
preaderare la UE, cei abilitaţi prin lege au adoptat măsuri de armonizare a legislaţiei româneşti cu cea similară din statele din Alianţa Nord-Atlantică (desigur, în domeniile ce ţin de resortul organizaţiei) şi cu cea proprie Uniunii Europene. Un alt aspect ce ţine de această dimensiune se referă la educarea cetăţenilor români în cultul respectării ad litteram a prevederilor actelor
normative ce reglementează viaţa şi activitatea societăţii româneşti."

sursa:www.UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”
Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
STRATEGII DE APĂRARE ŞI SECURITATE
LA FRONTIERA RĂSĂRITEANĂ A NATO ŞI UE
vol.1.
Lucrări prezentate în cadrul Sesiunii internaţionale de comunicări ştiinţifice organizate de Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate.
23-24 noiembrie 2006.


Am postat fragmentul de mai sus venind sa contracarez afirmatiile multora dintre cetatenii tarii,unii neinstruiti,unii naivi si manipulabili, iar altii cu toate calitatile si atributele unui cetatean calificat si instruit dar si cu multa rautate.
A se vorbi despre dezintegrarea simbolului national al tarii este dupa parerea mea o incapacitate a individului de a se integra si adapta la societatea in progres.

Cunoasterea e la indemana tuturor dar nu e pentru toti.

pe data viitoare...

Niciun comentariu: