luni, august 30

HOTARAREA NR 353 - PROTECTIA INFORMATIILOR CLASIFICATE ALE ORGANIZATIEI TRATATULUI ATLANTICULUI DE NORD IN ROMANIAHOTARAREA GUVERNULUI nr. 353 din 15 aprilie 2002
pentru aprobarea Normelor privind protectia informatiilor clasificate ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord în România.

I. INFOSEC

179. Politica de securitate si cerintele acestei sectiuni se vor aplica tuturor sistemelor de prelucrare automata a datelor, denumite în continuare SPAD, si retelelor de transmisii de date, denumite în continuare RTD, precum si sistemelor informatice si de comunicatii, denumite în continuare SIC, care stocheaza, proceseaza si/sau transmit informatii clasificate NATO. Aceste sisteme necesita masuri de securitate a informatiilor, îndeosebi de control al accesului, pe baza principiului nevoii de a sti si a nivelului de securitate atribuit.
180. Protectia SPAD si/sau RTD (SIC) din compunerea sistemelor de armament si de detectie va fi definita în contextul general al sistemelor din care acestea fac parte si va fi realizata prin aplicarea prevederilor prezentei sectiuni.
181. Protectia informatiilor clasificate NATO care sunt stocate, procesate sau transmise în SPAD si/sau RTD (SIC) este asigurata de catre ANS prin intermediul urmatoarelor autoritati: Autoritatea de Acreditare de Securitate, denumita în continuare AAS, Autoritatea de Securitate pentru Informatica si Comunicatii, denumita în continuare ASIC, Autoritatea pentru Distribuirea Materialului Criptografic, denumita în continuare ADMC.
182. AAS este responsabila la nivel national cu acreditarea de securitate si aplicarea politicii de securitate NATO conform acreditarii date pentru SIC.
183. AAS este responsabila pentru aprobarea data unui SPAD si/sau RTD (SIC) de a stoca, de a procesa sau de a transmite informatii clasificate NATO pâna la nivelul de clasificare acordat (incluzând, unde este cazul, unele categorii cu destinatie speciala) în mediul sau operational. AAS este responsabila cu evaluarea si certificarea sistemelor SPAD si/sau RTD (SIC) sau a unor elemente componente ale acestora.
184. AAS este o structura de acreditare la nivel national, subordonata ANS, cu reprezentante delegate/desemnate din cadrul departamentelor implicate, în functie de SPAD si/sau RTD (SIC) care trebuie acreditate. AAS este responsabila cu procesul periodic de reacreditare a SPAD si/sau RTD (SIC).
185. AAS îsi exercita responsabilitatea în domeniul securitatii în numele ANS, este responsabila pentru securitate în toate cazurile, cu exceptia unor situatii speciale, si are autoritatea de a impune standarde de securitate.
186. AAS stabileste strategia de acreditare de securitate din cadrul politicii generale de securitate a ANS si formuleaza explicit conditiile în care poate fi solicitata sa acrediteze SPAD si/sau RTD (SIC).
187. ASIC este structura care activeaza la nivel national, subordonata ANS, cu reprezentante delegate/desemnate de catre ANS în cadrul departamentelor implicate. ASIC îsi exercita autoritatea pe plan local prin intermediul Autoritatii Operationale a SIC, denumita în continuare AOSIC. Este responsabila cu conceperea si implementarea mijloacelor si metodelor de protectie a informatiilor clasificate NATO, care sunt stocate, procesate sau transmise prin intermediul SIC, si are în principal urmatoarele responsabilitati:
a) coordonarea tuturor activitatilor de protectie a informatiilor clasificate NATO, care sunt stocate, procesate sau transmise prin intermediul SIC;
b) initiativa elaborarii si promovarii de reglementari si standarde specifice;
c) analiza cauzelor provocatoare de incidente de securitate si gestionarea bazei de date privind vulnerabilitatile din sistemele de comunicatie si informatice, necesare pentru managementul riscurilor asupra securitatii SIC;
d) semnalarea catre AAS a incidentelor de securitate;
e) integrarea masurilor privind protectia fizica de personal, de documente, administrativa, COMPUSEC, COMSEC, TEMPEST, criptologica;
f) executarea inspectiilor periodice asupra SPAD si/sau RTD (SIC) în vederea reacreditarii acordate de catre AAS;
g) supunerea certificarii si autorizarii a sistemelor de securitate specifice SIC;
h) cooperarea cu AAS, ADMC si cu alte structuri de securitate implicate.
188. ADMC este o structura nationala subordonata ANS si are urmatoarele responsabilitati:
- managementul materialelor si echipamentelor criptografice specifice NATO;
- distribuirea materialelor si echipamentelor criptografice specifice NATO;
- raportarea periodica la ASIC a incidentelor de securitate cu care s-a confruntat;
- cooperarea cu AAS, ASIC si cu alte structuri de securitate implicate.
189. Amenintarea poate fi definita ca o posibilitate de compromitere accidentala sau deliberata a securitatii SPAD si/sau RTD (SIC) prin pierderea confidentialitatii, a integritatii sau disponibilitatii informatiilor în forma electronica. Vulnerabilitatea poate fi definita ca fiind o slabiciune sau lipsa de control care ar permite sau ar facilita o manevra de amenintare împotriva unei valori ori tinte specifice si ea poate fi de natura tehnica, procedurala sau operationala.
190. Masurile de securitate prevazute în aceasta sectiune se aplica SIC care stocheaza, proceseaza sau transmit informatii clasificate NATO, începând cu nivelul CONFIDENTIAL.
191. Crearea mediului de securitate în care trebuie sa opereze SPAD si/sau RTD (SIC) presupune definirea si implementarea unui set echilibrat de masuri de securitate (fizice, de personal, administrative, de tip TEMPEST, privind tehnica de calcul si comunicatiile).
192. Masurile de securitate destinate protectiei SIC trebuie sa asigure controlul accesului pentru prevenirea sau detectarea divulgarii neautorizate a informatiilor. Procesul de certificare si acreditare va stabili daca aceste masuri sunt corespunzatoare.
193. Cerintele de securitate specifice, denumite în continuare CSS, se constituie într-un document încheiat între AAS si AOSIC, fiind o lista completa de principii de securitate care trebuie respectate si de masuri de securitate detaliate ce trebuie implementate, care stau la baza procesului de certificare si acreditare a SPAD si/sau RTD (SIC).
194. CSS se elaboreaza pentru toate SPAD si/sau RTD (SIC) care stocheaza, proceseaza sau transmit informatii clasificate NATO. Aceste cerinte sunt stabilite de catre AOSIC si sunt aprobate de catre AAS.
195. CSS vor fi formulate înca din faza de proiectare a SPAD si/sau RTD (SIC) si vor fi dezvoltate de-a lungul întregului ciclu de viata al sistemului.
196. CSS au la baza principiile politicii NATO de securitate si de evaluare a riscurilor, promovate de catre ANS, tinând seama de parametrii esentiali ai mediului operational, de nivelul minim de autorizare a personalului, de nivelul de clasificare a informatiilor si de modul de operare a sistemului care urmeaza sa fie acreditat.
197. SPAD si/sau RTD (SIC) care stocheaza, proceseaza sau transmit informatii clasificate NATO vor fi certificate si acreditate sa opereze pe anumite perioade si în diverse moduri de operare, astfel:
a) dedicat;
b) de nivel înalt;
c) multinivel.
198. În modul de operare "dedicat" toate persoanele cu drept de acces la SPAD si/sau RTD au certificat de securitate pentru cel mai înalt nivel de clasificare a informatiilor stocate, procesate sau transmise în cadrul SPAD si/sau RTD (SIC). Necesitatea de cunoastere pentru aceste persoane se refera la toate informatiile stocate, procesate sau transmise în cadrul SPAD si/sau RTD (SIC).
1. În acest mod de operare principiul nevoii de a sti (need-to-know) nu impune o cerinta expresa de separare a informatiilor, în cadrul SPAD si/sau RTD, ca mijloc de securitate a SIC.
2. Celelalte elemente de securitate (de exemplu: securitatea fizica, de natura procedurala sau la nivel de personal) vor satisface cerintele impuse de cel mai înalt nivel de clasificare si de toate categoriile de informatii cu destinatie speciala stocate, procesate sau transmise în cadrul SPAD si/sau RTD.
199. În modul de operare "de nivel înalt" toate persoanele cu drept de acces la SPAD si/sau RTD (SIC) au certificat de securitate pentru cel mai înalt nivel de clasificare a informatiilor stocate, procesate sau transmise în cadrul SPAD si/sau RTD (SIC), dar accesul la informatii se face diferentiat, conform principiului nevoii de a sti (need-to-know).
1. Faptul ca în acest mod accesul la informatii se face diferentiat, conform principiului nevoii de a sti (need-to-know), înseamna ca trebuie sa existe în compensatie facilitati de securitate care sa asigure un mod de acces selectiv la informatiile din cadrul SPAD si/sau RTD (SIC).
2. Celelalte facilitati de securitate (de exemplu: securitatea fizica, de natura procedurala sau de personal) vor satisface cerintele de protectie pentru cel mai înalt nivel de clasificare si pentru toate categoriile de informatii cu destinatie speciala stocate, procesate, transmise în cadrul SPAD si/sau RTD (SIC).
3. Toate informatiile stocate, procesate sau vehiculate în cadrul unui SPAD si/sau RTD (SIC) sub acest mod de operare vor fi protejate ca informatii cu destinatie speciala si ca informatii cu nivel maxim de clasificare.
200. În modul de operare "multinivel" nu toate persoanele cu drept de acces SPAD si/sau RTD (SIC) au certificat de securitate pentru acces la informatii de cel mai înalt nivel de clasificare, care sunt stocate, procesate sau transmise prin SPAD si/sau RTD (SIC). De asemenea, nu toate persoanele cu acces la SPAD si/sau RTD (SIC) au acces la toate informatiile stocate, procesate, transmise în cadrul SPAD si/sau RTD, accesul la informatii facându-se diferentiat, conform principiului nevoii de a sti (need-to-know).
1. Acest mod de operare protejat permite stocarea, procesarea sau transmiterea informatiilor cu diferite niveluri de clasificare si de diverse destinatii.
2. Faptul ca nu toate persoanele sunt autorizate pentru cel mai înalt nivel de clasificare, combinat cu faptul ca accesul la informatii se face diferentiat, conform principiului nevoii de a sti (need-to-know), înseamna ca trebuie sa existe în compensatie facilitati de securitate care sa asigure un mod selectiv de acces la informatiile din cadrul SPAD si/sau RTD.
201. AOSIC este persoana sau compartimentul având responsabilitatea, delegata de catre ASIC, asupra SPAD si/sau RTD (SIC) pentru implementarea metodelor si mijloacelor necesare protectiei informatiilor, precum si pentru exploatarea operationala a SPAD si/sau RTD (SIC) în conditii de securitate. Responsabilitatea AOSIC cuprinde întregul ciclu de viata al SPAD si/sau RTD (SIC), începând cu proiectarea, continuând cu elaborarea specificatiilor, testarea instalarii, acreditarea, testarea periodica în vederea reacreditarii, exploatarea operationala, modificarea si sfârsind cu scoaterea din uz. În anumite situatii speciale rolul AOSIC poate fi preluat de catre diverse componente ale organizatiei, în decursul ciclului de viata. Este important ca rolul AOSIC sa fie de la început identificat si exercitat fara întrerupere în decursul ciclului de viata.
202. AOSIC coordoneaza cooperarea dintre organismul care exercita autoritatea asupra SIC al unei organizatii si organismul care asigura acreditarea de securitate, atunci când organizatia:
a) planifica dezvoltarea sau achizitia de SPAD si/sau RTD;
b) propune schimbari ale unei configuratii de sistem existente;
c) propune conectarea unui SPAD si/sau a unei RTD (SIC) cu un alt SPAD si/sau RTD (SIC);
d) propune schimbari ale modului de operare de securitate ale SPAD si/sau RTD (SIC);
e) propune schimbari în programele existente sau propune utilizarea de noi programe care au impact asupra securitatii SPAD si/sau RTD (SIC);
f) propune modificarea nivelului de clasificare a securitatii pentru SPAD si/sau RTD (SIC) care au fost deja acreditate;
g) planifica, propune sau intentioneaza sa întreprinda orice alta activitate care poate afecta securitatea SPAD si/sau RTD (SIC) deja acreditate (de exemplu, cresterea substantiala a numarului de utilizatori).
203. AOSIC, îndrumat de catre AAS si în cooperare cu cel care exercita autoritatea asupra SIC, stabileste standardele si procedurile de securitate care trebuie respectate de catre furnizorul de echipamente pe parcursul dezvoltarii, instalarii si testarii SPAD si/sau RTD (SIC). AOSIC este responsabila pentru justificarea, selectia, implementarea si controlul componentelor tehnice de asigurare a securitatii care constituie parte a SPAD si/sau RTD (SIC).
204. AOSIC atribuie structurilor de securitate si management ale SPAD si/sau RTD (SIC), înca de la înfiintare, responsabilitatile necesare pe care sa le exercite pe tot ciclul de viata al SPAD si/sau RTD (SIC).
205. AOSIC sau structura delegata competenta desemneaza administratorul de securitate al obiectivului SIC, care raspunde de asigurarea implementarii si mentinerii masurilor de securitate fizica aplicabile obiectivului respectiv.
206. Un obiectiv SIC reprezinta un amplasament specific sau un grup de amplasamente în care functioneaza un SPAD si/sau o RTD. Responsabilitatile pentru fiecare zona de amplasare a unui terminal/a unei statii de lucru care functioneaza la distanta trebuie explicit determinate. Responsabilitatile unui administrator de securitate de obiectiv sunt îndeplinite de functionarul de securitate din cadrul structurii de securitate a obiectivului, ca parte a îndatoririlor profesionale.
207. AOSIC desemneaza un administrator de securitate al SPAD (SIC), care este responsabil cu supervizarea dezvoltarii, implementarii si administrarii masurilor de securitate dintr-un SPAD (SIC), inclusiv cu participarea la elaborarea procedurilor operationale de securitate. La recomandarea AAS, AOSIC desemneaza persoane suplimentare (de exemplu, pentru compartimente specifice unei organizatii) care îndeplinesc atributele de securitate în conformitate cu masurile stabilite de administratorul de securitate al SPAD în cadrul procedurilor operationale de securitate ( PrOpSec).
208. Pentru un SIC de mari dimensiuni sau în cazul interconectarii SPAD, AOSIC nominalizeaza un administrator de securitate al retelei, care are responsabilitati în ceea ce priveste managementul securitatii comunicatiilor.
209. Toti utilizatorii de SPAD si/sau RTD (SIC) poarta responsabilitatea în ceea ce priveste securitatea acestora (raportate, în principal, la drepturile acordate) si sunt îndrumati de catre administratorii de securitate. Informarea si constientizarea utilizatorilor asupra îndatoririlor lor de securitate asigura o eficacitate sporita a sistemului de securitate.
210. Pregatirea si instruirea cu privire la securitatea SIC sunt asigurate adecvat la diferite niveluri si pentru clasele de personal diferite ale unei organizatii, cum ar fi: nivelul superior de conducere, personalul autoritatii de securitate, administratorii de securitate, utilizatorii etc., si sunt în conformitate cu planul general de instruire elaborat de catre ANS.
211. Utilizatorii SPAD si/sau RTD (SIC) sunt autorizati si li se permite accesul la informatii clasificate, pe baza principiului nevoii de a sti (need-to-know) si în functie de nivelul de clasificare a informatiilor stocate, procesate sau transmise în cadrul SPAD si/sau RTD.
212. Datorita vulnerabilitatii informatiilor fata de accesarea neautorizata, interzicerea accesului, divulgare, alterare, modificare sau stergere, se prevad masuri speciale pentru instruirea si supravegherea personalului, incluzând aici si personalul de proiectare a sistemului, care are acces la SPAD si/sau RTD.
213. SPAD si/sau RTD (SIC) trebuie proiectate astfel încât sa permita atribuirea sarcinilor si raspunderilor personalului de o asa maniera încât sa nu existe o persoana care sa aiba cunostinta de sau acces la toate cheile de securitate (parole, mijloace de identificare personala etc.) si la toate programele.
214. Procedurile de lucru ale personalului din SPAD si/sau RTD (SIC) trebuie sa asigure separarea dintre operatiunile de programare si cele de exploatare a sistemului sau a retelei. Este interzis, cu exceptia unor situatii speciale, ca personalul sa faca atât programarea, cât si operarea sistemelor sau retelelor si trebuie instituite proceduri speciale pentru detectarea acestor situatii.
215. Pentru orice fel de modificare aplicata unui SPAD si/sau RTD (SIC) este obligatorie colaborarea a cel putin doua persoane. Procedurile de securitate trebuie sa prevada explicit situatiile în care regula de lucru cu doua persoane (two men rule) este implementata.
216. Pentru asigurarea si implementarea corecta a masurilor de securitate personalul SPAD si/sau RTD (SIC) si personalul care raspunde de securitatea SPAD si/sau RTD (SIC) este instruit si informat în asa fel încât sa îsi cunoasca reciproc responsabilitatile.
217. Zonele în care sunt amplasate SPAD si/sau RTD (SIC) si cele cu terminale la distanta, unde sunt prezentate, stocate, procesate sau transmise informatii clasificate NATO ori în care este posibil accesul potential la astfel de informatii, se declara zone de securitate ale obiectivului.
218. În zonele în care sunt amplasate SPAD si terminale la distanta (statii de lucru), unde se proceseaza si/sau pot fi accesate informatii clasificate NATO, se aplica urmatoarele masuri generale de securitate:
a) intrarea personalului si a materialelor, precum si plecarea în/din aceste zone sunt controlate prin mijloace bine stabilite;
b) zonele si locurile în care securitatea SPAD si/sau RTD (SIC) ori a terminalelor la distanta poate fi modificata nu trebuie sa fie niciodata ocupate de o singura persoana; c) persoanelor care solicita acces temporar sau cu intermitente în aceste zone trebuie sa li se autorizeze accesul ca vizitatori de catre responsabilul pe probleme de securitate al zonei, desemnat de catre administratorul de securitate al SPAD, conform atributiilor. Vizitatorii sunt însotiti permanent pentru a avea garantia ca nu pot avea acces la informatii clasificate NATO si nici la echipamentele utilizate.
219. În functie de riscul de securitate si de nivelul de clasificare a informatiilor stocate, procesate si transmise, poate sa se impuna cerinta de aplicare a regulii de lucru cu doua persoane (two men rule) si în alte zone. Acestea se stabilesc în stadiul initial al proiectului si sunt specificate în cadrul cerintelor de securitate specifice ale SIC.
220. Când un SPAD este exploatat în mod autonom, deconectat în mod permanent de alte SPAD, atunci, tinând seama de conditiile specifice, de alte masuri de securitate tehnice sau procedurale si de rolul pe care îl joaca respectivul SPAD în functionarea de ansamblu, AAS poate sa renunte la cerintele pct. 218 lit. b). În asemenea cazuri AAS trebuie sa stabileasca reguli, adaptate la structura SPAD, conform nivelului de clasificare a informatiilor procesate, si sa identifice caracteristicile speciale.
221. Toate informatiile si materialele care controleaza accesul la SPAD sau la RTD (SIC) sunt controlate si protejate de reglementari corespunzatoare nivelului de clasificare cel mai ridicat si specificului categoriei de informatii la care respectivul SPAD si/sau RTD (SIC) permite accesul.
222. Când nu mai sunt utilizate, informatiile si materialele de control trebuie sa fie distruse.
223. Titularul informatiilor are obligatia de a identifica si de a clasifica toate documentele purtatoare de informatii, indiferent de suportul pe care se afla (copie pe hârtie sau medii de stocare specifice tehnologiei informatiei). Fiecare document, indiferent de suport, trebuie marcat cu nivelul sau de clasificare. Suportul pe care se afla documentele va capata acelasi nivel de clasificare ca si nivelul cel mai înalt de clasificare a informatiilor utilizate pentru elaborarea documentelor. De asemenea, acestea se pot clasifica si conform nivelului cel mai înalt de clasificare a unui SPAD si/sau RTD (SIC) functionând în modul "dedicat" sau de "nivel înalt", cu exceptia situatiei în care titularul sau autoritatea care raspunde de punerea la dispozitie a respectivelor informatii a stabilit, dupa verificare, o alta clasificare.
224. Titularii de informatii au obligatia sa analizeze aspectele privind agregarea informatiilor si consecintele asupra nivelului de clasificare ce pot rezulta din aceasta, pentru a decide eventual acordarea unui nivel de clasificare mai ridicat pentru informatia rezultata în urma agregarii.
225. Modul în care este prezentata informatia în clar (chiar daca se utilizeaza codul prescurtat sau de transmisie, reprezentarea binara) nu asigura nici un fel de protectie de securitate si nu trebuie, prin urmare, sa influenteze nivelul de clasificare acordat informatiilor respective.
226. Documentele continând informatii clasificate NATO trebuie sa fie controlate, conform reglementarilor de securitate în vigoare, înainte de a fi transmise din zonele SPAD si/sau RTD (SIC) ori din cele cu terminale la distanta.
227. Când informatiile sunt transferate de la un SPAD sau RTD (SIC) catre alt SPAD sau RTD (SIC), ele trebuie sa fie protejate atât în timpul transferului, cât si în SPAD sau RTD (SIC) care le primeste, corespunzator clasificarii originale a informatiilor.
228. Toate mediile de stocare a informatiilor se pastreaza într-o modalitate care sa fie în concordanta cu cel mai înalt nivel de clasificare a informatiilor stocate pe acestea, fiind protejate permanent.
229. Mediile refolosibile de stocare a informatiilor, utilizate pentru înregistrarea informatiilor clasificate NATO, îsi mentin cea mai înalta clasificare pentru care au fost vreodata utilizate, pâna când respectivelor informatii li se reduce nivelul de clasificare sau sunt declarate neclasificate, moment în care mediile mentionate mai sus se reclasifica în mod corespunzator sau sunt distruse în conformitate cu prevederile PrOpSec.
230. Evidenta automata sau manuala a accesului la informatiile clasificate NATO de la nivelul SECRET în sus se tine sub forma registrelor de acces. Aceste registre se pastreaza pe o perioada stabilita de comun acord între AAS si AOSIC. În ceea ce priveste registrele de acces la informatiile clasificate NATO nivel NATO TOP SECRET sau cele din categoria speciala, perioada minima de pastrare este de 10 ani; în cazul informatiilor clasificate NATO nivel SECRET perioada minima de pastrare pentru aceste registre nu va fi mai mica de 3 ani.
231. Mediile de stocare care contin informatii clasificate NATO ce sunt utilizate în interiorul unei zone SPAD pot fi manipulate ca un unic material clasificat, nefiind nevoie sa fie înregistrate în Registrul Central sau în subregistre, cu conditia ca materialul sa fie identificat, marcat cu nivelul sau de clasificare si controlat în interiorul zonei SPAD, pâna în momentul în care este distrus, redus la o copie de arhiva sau pus într-un dosar permanent. Evidentele si controlul materialelor clasificate vor fi mentinute în cadrul zonei SPAD pâna când acestea sunt supuse controlului de evidenta sau sunt distruse.
232. În cazul în care un material este generat într-un CIS, iar apoi este transmis într-o zona cu terminal/statie de lucru îndepartat, se stabilesc proceduri adecvate de securitate, agreate de catre AAS. Procedurile trebuie sa cuprinda si instructiuni specifice privind evidenta informatiilor.
233. Toate mediile de stocare amovibile, clasificate de la nivelul NATO CONFIDENTIAL în sus, se identifica si se controleaza în mod corespunzator (pentru nivelurile NATO UNCLASSIFIED si NATO RESTRICTED se aplica regulamentele de securitate locale, aprobate de catre ANS). Identificarea si controalele trebuie sa includa cel putin urmatoarele cerinte:
a) pentru nivelul NATO CONFIDENTIAL si mai sus:
- un mijloc de identificare (numar de serie si marcajul nivelului de clasificare) pentru fiecare astfel de mediu, în mod separat (cu precizarea ca marcarea nivelului de clasificare trebuie sa indice cel mai înalt nivel de clasificare stocat vreodata pe acel mediu, în cazul în care nu a fost declasificat conform procedurilor aprobate);
- proceduri complete pentru emiterea, primirea sau retragerea mediului de memorare, pentru a fi distrus sau pentru alte scopuri;
- înregistrari manuale sau tiparite la imprimanta, indicând continutul general, clasificarea si precizarea categoriei informatiei;
b) pentru nivelul NATO SECRET si mai sus informatiile detaliate asupra mediului de stocare amovibil, incluzând continutul si nivelul de clasificare, se tin într-un registru adecvat.
234. Controlul punctual (spot-checking) si de ansamblu al mediilor de stocare amovibile, pentru a asigura compatibilitatea cu procedurile de identificare si control în vigoare, astfel:
a) pentru nivelul NATO CONFIDENTIAL controalele punctuale ale prezentei fizice si ale continutului mediilor de stocare amovibile se efectueaza periodic, pentru a garanta ca acele medii de stocare nu contin informatii cu un nivel de clasificare superior;
b) pentru nivelul NATO SECRET toate mediile amovibile se inventariaza periodic, controlând punctual prezenta lor fizica si continutul (pentru a garanta ca pe acele medii nu sunt stocate informatii cu un nivel de clasificare superior);
c) pentru nivelul NATO COSMIC TOP SECRET si Categoria Speciala de informatii toate mediile amovibile se verifica anual si se controleaza punctual (spot-checked), periodic, în legatura cu prezenta lor fizica si cu continuturile lor (pentru a garanta ca pe acele medii nu sunt stocate în mod necorespunzator informatii din Categoria Speciala).
235. Utilizatorii trebuie sa îsi asume responsabilitatea pentru a garanta ca informatiile clasificate NATO sunt stocate pe medii de stocare având marcarea si protectia corespunzatoare. Procedurile trebuie stabilite pentru a se garanta ca, pentru toate nivelurile de clasificare a informatiilor NATO, stocarea acestora se realizeaza în conformitate cu reglementarile de securitate.
236. Informatiile clasificate NATO înregistrate pe medii de stocare refolosibile sunt sterse doar în conformitate cu procedurile PrOpSec.
237. Când un mediu de stocare urmeaza sa iasa din uz, trebuie sa fie declasificat, dupa care poate fi eliberat si utilizat ca mediu de stocare neclasificat. Daca acesta nu poate fi declasificat, trebuie distrus printr-o procedura aprobata. Mediile de stocare care contin informatii NATO COSMIC TOP SECRET sau Categorie Speciala pot fi distruse, dar nu pot fi declasificate si refolosite.
238. Informatiile clasificate NATO, stocate pe un mediu nereutilizabil pentru procesul de scriere (cartele sau benzi perforate, tiparituri etc.), vor fi distruse conform prevederilor cap. G "Securitatea documentelor".
239. Toate mijloacele folosite pentru transmiterea electromagnetica a informatiilor clasificate NATO se supun instructiunilor NATO de securitate a comunicatiilor, instructiuni promovate de catre ANS.
240. Într-un SPAD (SIC) trebuie sa se asigure mijloace de interzicere categorica a accesului la informatiile clasificate NATO de la toate terminalele/statiile de lucru îndepartate, atunci când se solicita acest lucru, prin deconectare fizica sau prin proceduri software speciale, aprobate de catre AAS.
241. Instalarea initiala a SIC si orice modificare majora adusa acestuia sunt executate de persoane autorizate. Acestea sunt sub supravegherea permanenta a unui personal tehnic calificat, care are acces la informatii clasificate NATO de cel mai înalt nivel de clasificare a informatiilor, pe care respectivul SIC le va stoca, le va procesa sau le va transmite.
242. Toate echipamentele vor fi instalate în conformitate cu reglementarile NATO specifice în vigoare, promovate de catre ANS. Se vor folosi si directive nationale echivalente pe plan tehnic.
243. Sistemele SIC care stocheaza, proceseaza si/sau transmit informatii clasificate NATO nivel CONFIDENTIAL si mai sus vor fi protejate corespunzator fata de vulnerabilitatile de securitate cauzate de radiatiile compromitatoare (TEMPEST).
244. Procesarea informatiilor se realizeaza în conformitate cu PrOpSec.
245. Transmiterea informatiilor NATO CONFIDENTIAL si mai sus catre instalatii automate (a caror functionare nu necesita prezenta unui operator uman) este interzisa, cu exceptia cazului în care se aplica reglementari speciale aprobate de catre AAS, iar acestea au fost specificate în PrOpSec.
246. În SIC care au utilizatori existenti sau potentiali fara certificate de securitate nu se pot stoca, procesa si transmite informatii clasificate NATO COSMIC TOP SECRET sau din Categoria Speciala.
247. PrOpSec reprezinta o descriere a implementarii politicii de securitate ce urmeaza sa fie adoptata, a procedurilor operationale de urmat si a responsabilitatilor personalului.
248. PrOpSec sunt elaborate de catre ASIC în colaborare cu AOSIC si AAS, care coordoneaza si alte elemente de securitate implicate. AAS va aproba procedurile de operare înainte de a autoriza stocarea, procesarea sau transmiterea informatiilor de nivel NATO CONFIDENTIAL si mai sus.
249. AOSIC stabileste controale care vor garanta ca toate produsele software originale (sisteme de operare generale, subsisteme si pachete soft), aflate în folosinta, sunt protejate în conditii conforme cu nivelul de clasificare a informatiilor pe care acestea trebuie sa le proceseze. Protectia programelor (software) de aplicatie se stabileste în primul rând pe baza unei evaluari a nivelului de clasificare de securitate a acestora si apoi se va tine seama de nivelul de clasificare a informatiilor pe care acestea urmeaza sa le proceseze.
250. Versiunile software care sunt în uz trebuie sa fie verificate la intervale regulate pentru a garanta integritatea si functionarea lor corecta. Versiunile noi sau modificate ale software nu vor fi folosite pentru procesarea informatiilor de nivel NATO CONFIDENTIAL si mai sus, pâna când procedurile de securitate software nu sunt testate si aprobate de catre administratorul de securitate al SPAD. Versiunile noi sau modificate ale software mai depind si de conditiile reacreditarii prezentate în cerintele de securitate specifice ale sistemelor, aprobate de catre AAS. Un software care modifica posibilitatile sistemului sau care îi confera posibilitati noi si care nu contine nici o procedura de securitate nu poate fi folosit înainte de a fi verificat de catre AOSIC.
251. Verificarea prezentei virusilor si a software nociv se face în conformitate cu cerintele impuse de catre AAS.
252. Versiunile de software noi sau modificate (sisteme de operare, subsisteme, pachete de software si software de aplicatie), stocate pe diferite medii, care se introduc într-o institutie/structura/organizatie, trebuie verificate (obligatoriu pe sisteme de calcul izolate) în vederea depistarii software nociv sau a virusilor de calculator, înainte de a fi folosite în SPAD si/sau RTD (SIC). În plus, periodic se va proceda la verificarea software instalat; aceste verificari trebuie facute mai frecvent daca SPAD si/sau RTD (SIC) sunt conectate la alt SPAD si/sau RTD (SIC) ori la o retea publica de comunicatii de date sau la o retea telefonica publica.
253. În contractele de întretinere a SPAD si/sau RTD (SIC), care stocheaza/proceseaza/transmit informatii clasificate de nivel NATO CONFIDENTIAL sau mai sus, se vor specifica cerintele care trebuie îndeplinite pentru ca personalul de întretinere si aparatura specifica a acestuia sa poata fi introduse în zona de operare a unui SPAD si/sau RTD (SIC); personalul de întretinere trebuie sa detina certificate de securitate, deoarece prin executarea operatiunilor de întretinere exista posibilitatea de a accesa informatii clasificate NATO.
254. Cerintele mentionate la pct. 75 trebuie stipulate foarte clar în CSS, iar procedurile de desfasurare a activitatii respective trebuie stabilite în PrOpSec. Nu se accepta tipurile de întretinere care constau în aplicarea unor proceduri de diagnosticare ce implica accesul de la distanta la sistem, decât daca activitatea respectiva se desfasoara sub control strict si numai cu aprobarea AAS.
255. Achizitionarea de sisteme SIC este limitata pe cât posibil la cele proiectate si realizate în tari membre NATO. Hardware si/sau software proiectate si/sau realizate în tari ce nu sunt membre NATO pot fi achizitionate numai dupa aprobarea AAS.
256. Pentru SIC care stocheaza, proceseaza si/sau transmit informatii clasificate NATO, de la nivelul SECRET în sus, si/sau informatii din Categoria Speciala respectivele sisteme SIC sau componentele lor de baza (cum ar fi: sisteme de operare de scop general, produse de limitare a functionarii în scopul realizarii securitatii si produse pentru comunicare în retea) se pot achizitiona doar daca sunt sau urmeaza sa fie evaluate si certificate de catre AAS, conform criteriilor NATO (AC/35 - D/1012 revazut) sau criteriilor nationale echivalente.
257. Pentru SIC care stocheaza, proceseaza si/sau transmite informatii clasificate NATO CONFIDENTIAL sistemele si componentele lor de baza vor respecta pe cât posibil criteriile prevazute la pct. 256.
258. Decizia de a prefera închirierea în loc de cumpararea unui echipament, în special medii de stocare, trebuie luata tinându-se seama de faptul ca astfel de echipamente, o data utilizate pentru stocarea sau procesarea informatiilor clasificate NATO, nu mai pot fi scoase în medii neprotejate fara a fi în prealabil declasificate, conform aprobarii AAS, si de faptul ca acest lucru nu este întotdeauna posibil.
259. Toate SPAD si/sau RTD (SIC), înainte de a fi utilizate pentru stocarea, procesarea sau transmiterea informatiilor clasificate de la categoria NATO CONFIDENTIAL în sus, trebuie acreditate de catre AAS pe baza datelor furnizate de catre CSS, PrOpSec si de alte documentatii relevante. Subsistemele SPAD si/sau RTD si statiile de lucru cu acces la distanta sau terminalele vor fi acreditate ca parte integranta a sistemelor SIC la care sunt conectate. În cazul în care un sistem SPAD si/sau RTD (SIC) deserveste atât NATO, cât si organizatiile, structurile interne ale tarii, acreditarea se va face de catre ANS de comun acord cu autoritatile NATO de securitate.
260. Modul de operare de securitate multinivel impune în unele situatii ca, înainte de acreditarea propriu-zisa a SPAD si/sau RTD (SIC), hardware, firmware si software sa fie evaluate si certificate de catre AAS, conform criteriilor stabilite la nivel NATO, în ceea ce priveste posibilitatea acestora de a proteja informatiile NATO de toate categoriile si nivelurile de clasificare si de a detine mecanisme de partajare/clasificare a utilizatorilor, bazate pe autorizarea accesului la sisteme.
261. Cerintele de evaluare si certificare sunt incluse în planificarea sistemului SIC si sunt stipulate explicit în CSS imediat dupa ce modul de operare de securitate a fost stabilit.
262. Exista urmatoarele situatii în care se impun evaluarea si certificarea de securitate într-un mod de operare de securitate multinivel:
a) pentru SPAD si/sau RTD (SIC) care stocheaza/proceseaza/transmit informatii clasificate NATO COSMIC TOP SECRET si/sau cele din Categorie Speciala;
b) pentru SPAD si/sau RTD (SIC) care stocheaza, proceseaza sau transmit informatii clasificate NATO SECRET, în urmatoarele cazuri:
(i) SPAD si/sau RTD (SIC) este interconectat cu un alt SPAD si/sau RTD (SIC);
(ii) SPAD si/sau RTD (SIC) are un numar de utilizatori posibili care nu poate fi definit exact.
263. Procesul de evaluare si certificare trebuie sa se desfasoare conform principiilor/instructiunilor aprobate, evaluarea si certificarea facându-se de catre echipe formate din experti cu pregatire tehnica adecvata si autorizati corespunzator, iar aceste echipe vor actiona ca reprezentanti ai AAS. Aceasta va selecta echipele de experti care urmeaza sa realizeze evaluarea si certificarea.
264. Echipele pot fi formate din experti din cadrul AAS, din reprezentanti desemnati ai acestei autoritati sau din experti din cadrul unor organisme specializate ale NATO.
265. În procesul de evaluare si certificare se va stabili în ce masura un anumit SPAD si/sau RTD (SIC) îndeplineste conditiile de securitate specificate prin CSS. Este posibil ca dupa încheierea procesului de evaluare si certificare anumite sectiuni (paragrafe/capitole) din CSS sa fie modificate sau actualizate. Procesul de evaluare si certificare trebuie sa înceapa din stadiul de definire a SPAD si/sau RTD (SIC) si continua de-a lungul întregului ciclu de implementare.
266. Gradul de evaluare si certificare poate fi redus în cazurile în care SPAD si/sau RDT (SIC) respective au la baza produse de securitate evaluate si certificate deja pe plan national.
267. Pentru toate SIC care stocheaza, proceseaza sau transmit informatii clasificate NATO CONFIDENTIAL sau mai sus AOSIC stabileste proceduri de control care vor garanta ca toate schimbarile ulterioare intervenite în SIC sunt verificate în ceea ce priveste implicatiile lor de securitate.
268. Tipurile de modificari care implica reacreditarea sau care solicita aprobarea anterioara a AAS trebuie sa fie identificate cu claritate si expuse în CSS. Dupa orice modificare, reparare sau eroare care ar fi putut afecta dispozitivele de securitate ale SIC, AOSIC trebuie sa garanteze realizarea unei verificari care sa asigure functionarea corecta a dispozitivelor de securitate. Mentinerea acreditarii SIC trebuie sa depinda de satisfacerea criteriilor de verificare.
269. Toate SIC care stocheaza, proceseaza sau transmit informatii clasificate NATO CONFIDENTIAL sau mai sus sunt inspectate si reexaminate periodic de catre AAS. Pentru SIC care stocheaza, proceseaza sau transmit informatii clasificate NATO COSMIC TOP SECRET sau din categoria speciala inspectia se va face cel putin o data pe an.
270. Microcalculatoarele sau calculatoarele personale având discuri fixe sau alte medii nevolatile de stocare a informatiei, operând autonom sau ca parte a unei retele, precum si calculatoarele portabile cu discuri fixe sunt considerate medii de stocare a informatiilor în acelasi sens ca si celelalte medii amovibile de stocare a informatiilor.
271. Acestor echipamente trebuie sa li se acorde nivelul de protectie pentru acces, manipulare, stocare si transport, corespunzator cu cel mai înalt nivel de clasificare a informatiilor care au fost vreodata stocate sau procesate pe ele, pâna la declasarea sau declasificarea acestora în conformitate cu procedurile aprobate.
272. Este interzisa utilizarea mediilor de stocare amovibile, a software si hardware, aflate în proprietate privata, pentru stocarea, procesarea si transmiterea informatiilor clasificate NATO CONFIDENTIAL si mai sus. Pentru informatiile NATO RESTRICTED sau NATO UNCLASSIFIED se aplica reglementarile nationale corespunzatoare.
273. Este interzisa introducerea mediilor de stocare amovibile, a software si hardware, aflate în proprietate privata, în zonele în care se stocheaza, se proceseaza sau se transmit informatii clasificate NATO, fara aprobarea sefului unitatii.
274. Utilizarea echipamentelor si a software contractorilor în unitati, în sprijinul activitatii oficiale NATO, este permisa cu aprobarea sefului unitatii. Utilizarea echipamentelor si software puse la dispozitie de alte institutii nationale poate fi permisa; în acest caz echipamentele sunt evidentiate în inventarul unitatii. În ambele situatii, daca echipamentele sunt folosite pentru stocarea, procesarea si transmiterea informatiilor clasificate NATO, trebuie obtinut avizul de securitate al AAS locale.
275. Marcarea informatiilor cu destinatie speciala se aplica în mod obisnuit informatiilor clasificate care necesita o distributie limitata si o manipulare speciala, în plus fata de caracterul atribuit, prin clasificarea de securitate (de exemplu: ATOMAL, US-SIOP-ESI, Crypto, EXCLUSIVE FOR etc.).
276. Definitiile furnizate la punctele urmatoare reprezinta concepte importante în terminologia specifica NATO si pot în unele cazuri sa difere de definitiile vehiculate pe plan intern.
277. Informatie în forma electronica reprezinta texte, date, imagini, sunete înregistrate pe suporturi magnetice, optice, electrice sau transmise, sub forma de curenti, tensiuni sau câmp electromagnetic, în eter sau în retele de comunicatii.
278. Regula de lucru cu doua persoane ("Two men rule") presupune obligativitatea colaborarii a doua persoane pentru îndeplinirea unei activitati specifice.
279. Securitatea SPAD si/sau RTD (SIC) reprezinta aplicarea masurilor de securitate la SPAD si/sau RTD (SIC) cu scopul de a preveni sau împiedica atât extragerea si/sau modificarea informatiilor clasificate NATO stocate, procesate, transmise prin intermediul SPAD si/sau RTD (SIC) - prin interceptare, alterare, distrugere, accesare neautorizata cu mijloace electronice-, cât si invalidarea de servicii/functii, prin mijloace specifice.
280. Asigurarea securitatii SPAD si/sau RTD (SIC) presupune aplicarea unui cumul de masuri mixte: masuri de securitate specifice SPAD si/sau RTD (respectiv, la nivel de calculator), masuri de securitate din domeniul comunicatiilor, masuri de ordin procedural, fizice, la nivel de personal si de securitate a documentelor.
281. Securitatea calculatoarelor (COMPUSEC) consta în aplicarea la nivel de calculator a facilitatilor de securitate hardware, software si firmware, pentru a preveni divulgarea, manevrarea, modificarea/stergerea neautorizata a informatiilor sau invalidarea neautorizata a unor functii.
282. Produs informatic de securitate reprezinta o componenta de securitate care se încorporeaza într-un SPAD si/sau RTD (SIC) si care serveste la asigurarea, mentinerea si sporirea confidentialitatii, integritatii sau disponibilitatii/valabilitatii informatiilor.
283. Securitatea comunicatiilor (COMSEC) reprezinta aplicarea masurilor de securitate în telecomunicatii; scopul masurilor este de a proteja mesajele dintr-un sistem de telecomunicatii, care pot fi interceptate, studiate, analizate si care, prin reconstituire, pot conduce la dezvaluiri de informatii clasificate.
COMSEC reprezinta un set complex de proceduri, incluzând:
a) masuri de securitate a transmisiilor;
b) masuri de securitate împotriva emisiilor (radiatiilor);
c) masuri de acoperire criptologica;
d) masuri de securitate fizica, procedurala, de personal si a documentelor;
e) masuri COMPUSEC.
284. TEMPEST reprezinta masuri de testare si de realizare a securitatii împotriva scurgerii de informatii prin inter-mediul emisiilor electromagnetice parazite.
285. Evaluarea consta în examinarea detaliata, din punct de vedere tehnic si functional, a aspectelor de securitate ale SPAD si/sau RTD (SIC) sau a produselor de securitate, de catre o autoritate abilitata în acest sens.
1. Prin procesul de evaluare se verifica prezenta facilitatilor (functiilor) de securitate cerute, absenta efectelor secundare compromitatoare care ar putea decurge din implementarea facilitatilor de securitate si se estimeaza functionalitatea globala a sistemului de securitate.
2. Prin evaluare se constata în ce masura cerintele de securitate specifice pentru un SPAD si/sau RTD (SIC) sunt satisfacute. De asemenea, se evalueaza performantele de securitate ale produsului de securitate destinat calculatorului si se stabileste nivelul de încredere al SPAD si/sau RTD (SIC) sau al produsului de securitate implementat.
286. Certificarea consta în emiterea, în urma etapei de evaluare, a unui document de constatare, la care se ataseaza unul de analiza, în care sunt prezentate modul în care a decurs evaluarea si rezultatele acesteia; în documentul de constatare se mentioneaza masura în care SPAD si/sau RTD (SIC) verificate satisfac cerintele de securitate si masura în care produsul de securitate destinat protectiei acestora raspunde exigentelor în materie de securitate.
287. Acreditarea este etapa de acordare a autorizarii si aprobarii unui SPAD si/sau RTD (SIC) de a prelucra informatii clasificate NATO, în spatiul/mediul operational propriu. Etapa de acreditare trebuie sa se desfasoare dupa ce s-au implementat toate procedurile de securitate si dupa ce s-a atins un nivel suficient de protectie a resurselor de sistem. Acreditarea se face în principal pe baza CSS si include urmatoarele:
a) o lucrare justificativa despre obiectivul acreditarii sistemului; alte detalii cuprinse în lucrare: nivelul/nivelurile de clasificare a informatiilor care urmeaza sa fie procesate si vehiculate, modul/modurile de operare protejata propuse;
b) o lucrare despre managementul riscurilor (modul de tratare/gestionare/rezolvare a riscurilor), în care se specifica pericolele si punctele vulnerabile, precum si masurile adecvate de contracarare a acestora;
c) o descriere detaliata a procedurilor propuse, a facilitatilor de securitate destinate SPAD si/sau RTD (SIC). Aceasta descriere va reprezenta elementul esential pentru finalizarea procesului de acreditare;
d) planul de implementare si de întretinere a facilitatilor de securitate;
e) planul de desfasurare a etapelor de testare, evaluare si certificare a securitatii SPAD si/sau RTD (SIC);
f) certificatul si, acolo unde este necesar, elemente de acreditare suplimentare.
288. Prin SPAD (sistem de prelucrare automata a datelor) se întelege un ansamblu de elemente interdependente, în care se includ: echipamentele de calcul, produsele software de baza si aplicative, metodele, procedeele si, daca este cazul, personalul, organizate astfel încât sa asigure îndeplinirea functiilor de stocare si prelucrare automata a informatiilor în forma electronica. Astfel de sisteme pot fi utilizate în aplicatii specifice din domeniile: industrial, economic, militar, cercetare, proiectare, administrativ-organizatoric etc.
1. Pentru stabilirea limitelor pâna la care se întinde un SPAD, acesta se defineste ca fiind un ansamblu de elemente care se afla sub coordonarea si controlul unei singure autoritati AOSIC.
2. Un SPAD poate sa cuprinda subsisteme, iar unele dintre acestea pot fi ele însele SPAD.
289. Facilitatile de securitate specifice unui SPAD se refera la:
- functii si caracteristici hardware/firmware/software;
- proceduri/moduri de operare;
- proceduri si mijloace de evidenta;
- controlul accesului;
- definirea zonei de operare a SPAD;
- definirea zonei de operare a posturilor de lucru/a terminalelor la distanta;
- restrictii impuse de politica de management;
- mijloace si structuri fizice, personal;
- mijloace de control ale comunicatiilor.
Toate acestea sunt necesare asigurarii unui nivel acceptabil de protectie pentru informatiile clasificate care urmeaza sa fie stocate sau procesate într-un SPAD.
290. RTD este un ansamblu de elemente interdependente, în care se includ: dispozitive si echipamente de comunicatie, tehnica de calcul hardware si software, metode si proceduri pentru transmisie-receptie date, precum si pentru controlul retelei. Daca este cazul, este inclus si personalul aferent. Toate acestea sunt organizate astfel încât sa asigure îndeplinirea functiilor de teletransmisie a informatiilor în forma electronica între doua sau mai multe SPAD (SIC) sau sa permita interconectarea cu alte RTD. RTD poate utiliza serviciile unui singur sistem de comunicatii sau ale mai multor sisteme de comunicatii; mai multe RTD pot utiliza serviciile unuia si aceluiasi sistem de comunicatii.
291. Facilitatile de securitate specifice unei RTD sunt specifice si cuprind: reteaua, împreuna cu toate componentele si facilitatile auxiliare unei retele (facilitati de comunicatii ale retelei, mecanisme si proceduri de identificare si etichetare, controlul accesului, programe si proceduri de control si revizie), necesare pentru a asigura un nivel acceptabil de protejare pentru informatiile clasificate.
292. Structural un sistem informatic si de comunicatii (SIC) reprezinta o conexiune alcatuita din cel putin un SPAD si/sau o RTD. Prin intermediul SIC se stocheaza, se proceseaza si/sau se transmit informatii sub forma electronica.
293. Zona SPAD reprezinta o zona de lucru în care se gasesc si opereaza unul sau mai multe calculatoare, unitati periferice locale si de stocare, mijloace de control si echipament specific de retea si specific comunicatiilor. Zona SPAD nu include acea zona separata în care sunt amplasate terminale, echipamente periferice sau statii de lucru la distanta, chiar daca aceste echipamente sunt conectate la echipamentul central de calcul din zona SPAD.
294. Zona terminal/statie de lucru reprezinta o zona, separata de zona SPAD, în care se gasesc:
- echipamentele periferice locale sau terminalele asociate echipamentului de calcul central;
- statiile de lucru la distanta;
- echipamente de comunicatii RTD.

SURSA-http://www.vdn.ro/b.infosec.php

Niciun comentariu: