luni, august 30

HOTARÂRE nr. 781 din 25 iulie 2002
privind protectia informatiilor secrete de serviciu.

În temeiul prevederilor Articolul 107 din Constitutia României, precum si ale Articolul 31 alin. (1), Articolul 32 si ale Articolul 42 lit. h) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Articolul 1
Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate în România, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 585/2002, se aplica în mod corespunzator si informatiilor secrete de serviciu în ceea ce priveste:
a) clasificarea, declasificarea si masurile minime de protectie;
b) regulile generale de evidenta, întocmire, pastrare, procesare, multiplicare, manipulare, transport, transmitere si distrugere;
c) obligatiile si raspunderile ce revin conducatorilor autoritatilor si institutiilor publice, agentilor economici si altor persoane juridice;
d) accesul cetatenilor straini, al cetatenilor români care au si cetatenia altui stat, precum si al persoanelor apatride la informatii clasificate si în locurile în care se desfasoara activitati, se expun obiecte sau se executa lucrari din aceasta categorie;
e) exercitarea controlului asupra masurilor de protectie.
Articolul 2
(1) Pentru identificarea documentelor cu caracter secret de serviciu numarul de înregistrare al acestora va fi precedat de litera S, iar pe fiecare pagina se va înscrie "secret de serviciu".
(2) Informatiile secrete de serviciu constituite în dosare, precum si cele legate în volume distincte se marcheaza pe coperta si pe pagina de titlu.
Articolul 3
Evidenta documentelor secrete de serviciu se tine separat de cea a documentelor secrete de stat si nesecrete, în registrul special destinat acestui scop, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.
Articolul 4
Este interzisa scoaterea din incinta unitatii detinatoare a informatiilor secrete de serviciu fara aprobarea conducatorului acesteia.
Articolul 5
Functiile care presupun accesul la informatii secrete de serviciu se stabilesc de catre conducatorii unitatilor detinatoare.
Articolul 6
(1) Accesul personalului la informatiile secrete de serviciu este permis numai în baza autorizatiei scrise, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, emisa de conducatorul unitatii.
(2) Evidenta autorizatiilor de acces la informatii secrete de serviciu se tine centralizat de structura/functionarul de securitate în Registrul pentru evidenta autorizatiilor de acces la informatii secrete de serviciu, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.
Articolul 7
(1) În vederea eliberarii autorizatiei de acces la informatii secrete de serviciu persoana care urmeaza sa ocupe o functie ce presupune accesul la astfel de informatii prezinta structurii/functionarului de securitate, în conditiile legii, recomandari si referinte asupra onestitatii si profesionalismului, din partea persoanelor cu functii de conducere carora li se subordoneaza direct sau a reprezentantilor autorizati ai altor persoane juridice, dupa caz, si va semna un angajament de confidentialitate.
(2) Dupa ce verifica autenticitatea documentelor mentionate la alin. (1) structura/functionarul de securitate prezinta conducatorului unitatii propuneri privind oportunitatea eliberarii autorizatiei de acces la informatiile secrete de serviciu.
Articolul 8
(1) Retragerea autorizatiei de acces la informatii secrete de serviciu se face de catre conducatorul unitatii detinatoare, în urmatoarele cazuri:
a) la încetarea raporturilor de munca ori de serviciu, dupa caz, dintre unitate si detinatorul autorizatiei sau a calitatii de demnitate publica;
b) când atributiile specifice postului pe care este încadrat detinatorul autorizatiei nu mai presupun accesul la astfel de informatii;
c) când detinatorul autorizatiei a încalcat reglementarile privind protectia informatiilor secrete de serviciu.
(2) Dupa retragerea autorizatiei de acces la informatii secrete de serviciu structura/functionarul de securitate procedeaza la distrugerea acesteia, pe baza de proces-verbal.
Articolul 9
Accesul cetatenilor straini, al cetatenilor români care au si cetatenia altui stat, precum si al persoanelor apatride la informatii secrete de serviciu este permis în conditiile stabilite prin Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate în România, pe baza autorizatiei speciale de acces.
Articolul 10
Transportul informatiilor secrete de serviciu se efectueaza conform reglementarilor în materie, stabilite prin hotarâre a Guvernului.
Articolul 11
(1) În cazul compromiterii informatiilor secrete de serviciu conducatorii unitatilor detinatoare vor dispune efectuarea cercetarii administrative pentru a stabili conditiile în care s-a produs, responsabilitatile si posibilitatile de recuperare sau limitare a prejudiciilor.
(2) Unitatile detinatoare de informatii secrete de serviciu vor aduce de îndata la cunostinta institutiilor învestite cu atributii de coordonare a activitatii si de control al masurilor privitoare la protectia informatiilor clasificate, conform competentelor materiale, cazurile de compromitere a informatiilor secrete de serviciu.
(3) Pentru recuperarea prejudiciilor cauzate de compromiterea informatiilor secrete de serviciu unitatile detinatoare se pot adresa instantelor judecatoresti.
Articolul 12
Nerespectarea prevederilor prezentei hotarâri atrage raspunderea penala, civila, contraventionala sau disciplinara, dupa caz, în conditiile legii.
Articolul 13
(1) Sanctiunile contraventionale prevazute în Hotarârea Guvernului nr. 585/2002 se aplica si în cazul nerespectarii normelor ce privesc protectia informatiilor secrete de serviciu, în masura în care se refera la obligatiile ce rezulta din activitatile prevazute la Articolul 1.
(2) Limitele amenzilor contraventionale în cazul nerespectarii normelor ce privesc protectia informatiilor secrete de serviciu se reduc la jumatate, fara ca limitele minime speciale astfel stabilite sa se situeze sub limitele minime generale prevazute de lege.
Articolul 14
Nerespectarea prevederilor Articolul 4 si ale Articolul 6 alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu avertisment sau cu amenda de la 500.000 lei la 10.000.000 lei.
Articolul 15
În termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei hotarâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, autoritatile si institutiile publice, agentii economici cu capital integral sau partial de stat si celelalte persoane juridice de drept public sau privat care utilizeaza informatii secrete de serviciu vor emite norme proprii de aplicare a prezentei hotarâri.
Articolul 16
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
p. Directorul Serviciului Român de Informatii,
Vasile Iancu
Ministrul apararii nationale,
Ioan Mircea Pascu
p. Ministrul de interne,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

ANEXA Nr. 1
Secret de serviciu (dupa completare)
Exemplar unic
ROMÂNIA ................................ (unitatea)
Compartimentul ................................
Nr .........................din ....................
REGISTRUL DE EVIDENTA a informatiilor secrete de serviciu
Data deschiderii evidentei ...................
Data închiderii evidentei .....................
Intrare
Numarul de înregistrare Data înregistrarii Numarul si data documentului la expeditor De la cine provine documentul Continutul pe scurt al documentului Numar de exemplare Numar de file/exemplar Numar de anexe Numar de file anexe Cui i s-a repartizat documentul
anul luna ziua

Iesire
Data expedierii Destinatarul Numar de exemplare Numar de file Numar de anexe Numar de file anexe Numarul borderoului de expediere Numarul dosarului si fila unde a fost clasat documentul (nr. procesului-verbal de distrugere) Observatii
anul luna ziua

ANEXA Nr. 2
Antetul unitatii
AUTORIZATIE DE ACCES LA INFORMA fi II SECRETE DE SERVICIU
Seria ...............numarul ...........................
Prin prezenta se autorizeaza accesul la informatii secrete de serviciu al domnului/doamnei .......................................... , (numele, prenumele, codul numeric personal) angajat/angajata al/a unitatii noastre în functia de ...............................................................................
Prezenta autorizatie este valabila pâna la data de ......................
Seful unitatii, ..................................... (semnatura si stampila)
Seful structurii de securitate/ Functionarul de securitate, .........................................

ANEXA Nr. 3
Secret de serviciu
(dupa completare)
Exemplar unic
ROMÂNIA ................................ (unitatea)
Compartimentul ................................
Nr .........................din ....................
REGISTRUL pentru evidenta autorizatiilor de acces la informatii secrete de serviciu
Data deschiderii evidentei .................
Data închiderii evidentei ....................
Nr. crt. Numele, prenumele sl datele de Identificare ale posesorului Functia sl compartimentul în care îsi desfasoara activitatea Data eliberarii autorizatiei Seria sl numarul autorizatiei Perioada de valabilitate Data retragerii Motivul retragerii Observatii

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 575 din data de 5 august 2002Sursa:http://www.vdn.ro/hotararea-guvernului-nr-781-din-25-iulie-2002.php


*APORT PERSONAL*Cititi cu atentie,lasati mintea voastra sa poata intelege unde incepe si unde se termina libertatea militarului. Doar asa nu veti mai scrie si afirma aberatii considerand ca aveti dreptul sa stiti orice.
Cui ma adresez?
Tuturor celor care vor sa afle lucruri din interiorul unui sistem oricum si orice,celor care doresc atat de mult sa isi bage nasul oriunde.
Ma adresez tuturor celor care iau in deradere obligatiile cadrelor militarilor.
Ma adresez in aceeasi masura si domnilor aspiranti la o cariera in cadrul SIE,SRI,ETC.
Sper ca in urma lecturarii acestor norme legislative sa va reconsiderati atitudinea.
Ma Adresez si celor care au uitat de existenta acestui act normativ,acelora care nici macar nu isi mai amintesc cand/de ce le-a fost prelucrat.
Pacat...asa incepe "datul din casa","sifonatul",etc..

Pe data viitoare,

Niciun comentariu: