vineri, iunie 18

SPUNE NU, FINANTARII TERORISMULUI !
Dupa evenimentele din 11 09 2001 prevenirea si combaterea terorismului a devenit una dintre prioritatile politice ale statelor democratice si nu numai.
Avand in vedere ca spalarea banilor este una dintre principalele metode de finantare a actelor teroriste, se impunea cu necesitate armonizarea legislatiei nationale cu prevederile internationale in domeniu si intarirea rolului ONPCSB ca o componenta activa a SNPCT, sistem definit de legea nr.535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului.

Modificarea legii 656/2002 prin legea 230/2005.

Principalele elemente de noutate au fost:
Includerea in cadrul obiectului de activitate al Oficiului a atributiei de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism
Abilitarea Oficiului de a dispune masura de suspendare a operatiunilor suspecte de finantare a actelor de terorism
Informarea de indata a SRI cu privire la operatiunile suspecte de finantare a actelor de terorism
Completarea categoriilor de entităţi cu obligaţii de raportare, în acord cu recomandările FATF-GAFI;
Modificarea duratei de suspendare a efectuării operaţiunilor suspecte de spălare a banilor de la 48 ore la 72 ore, dispusă de ONPCSB şi a perioadei de prelungire a suspendării efectuării operaţiunilor suspecte de spălare a banilor de la 3 la 4 zile lucrătoare, dispusă de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
Stabilirea obligaţiilor ofiţerilor de conformitate pentru aplicarea prevederilor legii speciale;
Majorarea pragului sancţiunilor contravenţionale în funcţie de rata inflaţiei;
Configurarea sistemului procedural de confiscare specială şi a metodelor de investigaţie ce se pot folosi de către unităţile de parchet, cu tehnici relative la interceptare a sistemelor de comunicaţii, supraveghere a conturilor bancare şi utilizare a agenţilor sub acoperire.
Legea nr. 36/01.03.2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă aGuvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism.
Decizia nr. 496/2006 a Plenului ONPCSB pentru aprobareaNormelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, standardele de cunoaştere a clientelei şi control intern pentru entităţile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudenţiale a unor autorităţi.
Emiterea acestei decizii reprezintă practic acoperirea cu legislaţie secundară pentru entităţile raportoare a căror autoritate de supraveghere prudenţială şi control reprezintă ONPCSB asigurând astfel un cadru general pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţarea actelor de terorism cu privire la :
elaborarea de către acestea a politicilor şi procedurilor proprii de cunoaştere a clientelei, ca parte esenţială a unei gestiuni prudente a riscului şi a unor sisteme eficiente de control;
organizarea controlului intern şi a auditului intern;
administrarea riscurilor semnificative.
această decizie a determinat implementarea unor analize de risc privind
spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism pentru entităţile raportoare supravegheate direct de către ONPCSB, asigurând astfel o eficientizare a activităţii de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism.
Decizia nr. 493/2006 a Plenului Oficiului privind aprobarea Metodologiei Interne de Analiză şi Prelucrare a Informaţiilor .
Aprobarea metodologiei a permis realizarea cadrului organizatoric necesar efectuării de analize de calitate privind spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism.

De asemenea, metodologia stabileşte ca sesizările primite referitoare la suspiciuni de finanţare a actelor de terorism să fie luate în analiză de îndată şi finalizate cu prioritate.

Cadru legal

ONPCSB îşi desfăşoară activitatea în temeiul Legii nr. 656/2002 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere că spălarea banilor reprezintă una dintre principalele metode de finanţare a actelor de terorism, modificarea legii speciale a pornit atât de la necesitatea armonizării cu cerinţele internaţionale în domeniu (recomandările FATF), cât şi de la rolul de factor activ pe care Oficiul îl are în cadrul Sistemului Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului (SNPCT) sistem definit de prevederile art. 6 ale Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului.
Organizarea şi funcţionarea SNPCSBFAT.

- efectuarea operaţiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele,
- transferuri externe în şi din conturi pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro,
- rapoarte de tranzactii suspecte;
b. serviciile secrete naţionale şi departamentale, în calitate de furnizori de date şi informaţii necesare funcţionării sistemului;
c. autorităţi de control şi supraveghere prudenţială (Banca Naţionala a României, Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private);
d. alte instituţii publice cu atribuţii de informare a Oficiului pe linia activităţilor în domeniu (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Garda Financiară, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Poliţia de Frontieră, Direcţia Generală a Vămilor);
e. FIU-uri partenere, membre ale Grupului EGMONT şi nu numai.
2.2. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în calitate de autoritate naţională în domeniu, primeşte, prelucrează, stochează şi analizează datele şi informaţiile transmise de entităţile nominalizate la punctul 2.1.

2.3. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi/sau, după caz, Directia Naţionala Anticorupţie, în calitate de beneficiari exclusivi ai sesizărilor transmise de Oficiu, în ipoteza când acesta constată existenţa unor indicii temenice de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 6 alin (1) din legea specială.

2.4. Instanţele de judecată, unde, prin hotărâri definitive şi irevocabile, se cuantifică eficienţa sistemului pe linia combaterii fenomenului.

Sistemul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor si a Finanţării Actelor de Terorism

Entităţi raportoare Organul competent
Servicii secrete naţionale şi departamentale SRI
Autorităţi de control şi supraveghere prudenţială
ONPCSB PICCJ Instanţe

Alte instituţii cu atribuţii de informare
DNA
FIU-uri partenere.

Nota:

Feed-back-ul unităţilor de parchet către Oficiu se realizează în temeiul art. 6 alin (6) din legea specială;
Feed-back-ul între Oficiu şi entităţile raportoare se realizează în temeiul art. 6 alin (7) (doar informaţii generale şi tipologii);
Informarea de către Oficiu a SRI se face în temeiul art. 6 alin (1) din legea specială, doar cu privire la operaţiunile suspecte de finanţare a actelor de terorism;
Informarea organului competent se face în temeiul art. 6 alin (8) pentru indicii temeinice a altor infracţiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism.

În cursul Plenarei, FATF a convenit asupra unui set de Recomandări Speciale privind Finanţarea Terorismului, care angajează membrii săi.
Luarea unor masuri urgente pentru ratificări şi implementarea instrumentelor legale relevante emise de ONU.
Incriminarea finantarii terorismului, actelor teroriste şi organizaţiilor teroriste.
Sechestrarea şi confiscarea activelor teroriştilor.
Raportarea tranzacţiilor suspecte legate de terorism.
Acordarea de asistenta, pe o scara cat mai larga posibil, pentru autoritatile de aplicare a legii şi de reglementare din alte tari, în cadrul investigaţiilor privind finanţarea terorismului.
Impunerea de cerinţe privind combaterea spălării banilor asupra sistemelor alternative de transmitere/transfer a fondurilor.
Întărirea masurilor de identificare a clienţilor în cazul transferurilor electronice internaţionale şi interne.
Asigurarea condiţiilor pentru a evita utilizarea unor entitati, în special organizaţiile non-profit, în scopul finantarii terorismului.
În scopul asigurării unei implementări rapide şi efective a noilor standarde, FATF a convenit asupra următorului Plan de Acţiune .
Pana la 31 decembrie 2001, membrii FATF vor realiza o auto-evaluare fata de Recomandările Speciale. Pana în iunie 2002 şi elaborarea unor planuri de acţiune privind Recomandările Speciale care nu sunt deja aplicate. Toate statele lumii vor fi invitate sa participe la acest exerciţiu, în aceleaşi condiţii ca şi membrii FATF.
Pana în februarie 2002, elaborarea unor îndrumări suplimentare pentru instituţiile financiare privind tehnicile şi mecanismele utilizate pentru finanţarea terorismului.
În iunie 2002, iniţierea unui proces de identificare a jurisdicţiilor care nu deţin masuri adecvate de combatere a finantarii terorismului şi discuţii privind paşii următori, inclusiv posibilitatea aplicării unor contra-masuri pentru jurisdicţiile care nu actioneaza împotriva finantarii terorismului.
Publicarea, în mod regulat, a valorii activelor suspectate de terorism blocate de către membrii FATF, în conformitate cu Rezoluţiile Consiliului de Securitate al ONU.
Acordarea de asistenta tehnica de către membrii FATF pentru ne-membri, pentru respectarea Recomandărilor Speciale.
Acţiune împotriva finantarii terorismului.

În continuarea Planului de Acţiune împotriva finantarii terorismului, FATF isi va intensifica cooperarea cu organismele regionale de tipul FATF, precum şi cu organizaţiile internaţionale, cum sunt ONU, Grupul Egmont, G-20 şi instituţiile financiare internaţionale, care sprijină şi contribuie la eforturile internaţionale împotriva spălării banilor şi a finantarii terorismului.

FATF a convenit, de asemenea, sa ia în considerare Recomandările Speciale în cadrul procesului de revizuire a celor 40 de Recomandări privind Spălarea Banilor şi sa intensifice activitatea sa privind instrumentele corporative, băncile corespondente, identificarea titularilor reali ai conturilor şi reglementarilor privind instituţiile financiare non-bancare.

FATF este un organism internaţional independent, al cărui Secretariat este găzduit de OCDE. Cele 31 de tari şi guverne membre ale FATF sunt: Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brazilia, Canada, China, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Islanda, Italia, Luxemburg, Japonia, Marea Britanie, Mexic, Noua Zeelandă, Norvegia, Olanda, Portugalia, Singapore, Spania, Suedia, Turcia şi SUA. De asemenea, doua organizaţii internaţionale sunt membre FATF: Comisia Europeana şi Consiliul de Cooperare al Golfului.
Recomandările Speciale ale FATF privind Finanţarea Terorismului

Recunoscând importanta vitala a acţiunilor de combatere a terorismului, FATF a convenit asupra acestor Recomandări, care, coroborate cu cele 40 de Recomandări privind spălarea banilor, stabilesc cadrul de baza pentru detectarea, prevenirea şi reprimarea finantarii terorismului şi a actelor de terorism.
Ratificarea şi implementarea instrumentelor ONU.

Fiecare tara trebuie sa ia masuri urgente pentru ratificarea şi implementarea Convenţiei Internaţionale a ONU privind Reprimarea Finantarii Terorismului, din 1999.
Statele trebuie sa implementeze imediat rezoluţiile ONU privind prevenirea şi reprimarea finantarii actelor de terorism, în special Rezoluţia 1373 a Consiliului de Securitate a ONU.
In data de 10.05.2006 Guvernul Romaniei a aprobat proiectul de lege privind ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind spalarea, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii si finantarea terorismului, adoptata la Varsovia la 16 mai 2005.
Proiectul de lege, care a fost aprobat de Parlamentul Romaniei devenind legea nr. 420 din 22.11.2006, lege promulgata prin decretul nr. 1293/2006 publicat in Monitorul Oficial nr. 968/04.12.2006, desemneaza ONPCSB ca una dintre principalele autoritati de implementare a Conventiei, fapt care va spori rolul Oficiului de factor activ in cadrul Sistemului National de Prevenire si Combatere a Finantarii Actelor de Terorism.
Incriminarea finantarii terorismului si a spălării banilor în legătura cu acesta.
Fiecare tara trebuie sa incrimineze finanţarea terorismului, a actelor de terorism şi a organizaţiilor teroriste. Tarile trebuie sa se asigure ca aceste infracţiuni sunt prevăzute ca infracţiuni predicat pentru spălarea banilor.

Fiecare tara trebuie sa instituie masuri de blocare fara întârziere a fondurilor sau a altor active ale teroriştilor, ale celor care finanteaza terorismul şi ale organizaţiilor teroriste, în conformitate cu rezoluţiile ONU privind prevenirea şi reprimarea finantarii actelor de terorism.
Fiecare tara trebuie sa adopte şi aplice masuri, inclusiv legislative, care sa permită confişte proprietăţi care provin din, sunt utilizate pentru, sau se intenţionează alocarea lor pentru a finanţa terorismul, actele de terorism sau organizaţiile teroriste.
Raportarea tranzacţiilor suspecte legate de terorism.
Dacă instituţiile financiare, sau alte entităţi care fac obiectul obligaţiilor privind combaterea spălării banilor, suspectează sau au indicii temeinice pentru a suspecta că anumite fonduri au legătură, sau sunt utilizate pentru terorism, acte de terorism, sau de organizaţii teroriste, acestea trebuie să aibă obligaţia de a raporta prompt suspiciunile lor, către autorităţile competente.
Cooperarea internaţională.

Fiecare ţară trebuie să acorde altor ţări, pe baza de tratat, acord sau alt mecanism de asistenţă juridică mutuală sau privind schimbul de informaţii, cea mai largă asistenţă posibila privind investigaţiile penale, civile şi administrative, cercetările şi procedurile judiciare legate de finanţarea terorismului, a actelor de terorism şi a organizaţiilor teroriste.

De asemenea, tarile trebuie sa ia toate masurile posibile pentru a se asigura ca nu adăpostesc indivizi acuzaţi de finanţare a terorismului, de acte de terorism sau apartenenţa la organizaţiile teroriste şi trebuie sa detina proceduri de extrădare, daca este posibil, a unor astfel de indivizi.
Sistemele alternative de transmitere a fondurilor .
Fiecare tara trebuie sa ia masuri pentru a se asigura ca persoanele fizice sau juridice, inclusiv agenţii, care oferă servicii de transmitere a banilor sau valorilor, inclusiv transmiterea banilor sau valorilor prin sisteme sau reţele neoficiale, sunt autorizate sau înregistrate şi se supun Recomandărilor FATF, care se aplica băncilor şi instituţiilor financiare non – bancare.
Fiecare tara trebuie sa se asigure ca persoanele fizice sau juridice care prestează astfel de servicii în mod ilegal, pot fi sancţionate administrativ, civil sau penal.

Transferurile electronice .

Tarile trebuie sa ia masuri pentru a impune instituţiilor financiare, inclusiv serviciilor de transmitere a banilor, sa detina informaţii corecte şi semnificative privind ordonatorul transferului de fonduri (numele, adresa şi numărul contului) şi mesajele conexe transmise. Informaţiile privind transferul sau mesajul aferent, trebuie sa ramana stocate în sistemul (lanţul) de plaţi.
Tarile trebuie sa ia masuri pentru a se asigura ca instituţiile financiare, inclusiv serviciile de transmitere a banilor, realizează o monitorizare atenta a transferurilor de fonduri suspecte, care nu conţin informaţii complete privind originea / ordonatorul (nume, adresa, nr. cont).
Organizaţiile non – profit.
Tarile ar trebui sa analizeze legile şi reglementările privind entitatile care pot fi utilizate în mod abuziv, pentru finanţarea terorismului. Organizaţiile non-profit sunt în mod special vulnerabile, iar tarile ar trebui sa se asigure ca acestea nu sunt utilizate:

de organizaţiile teroriste care pozează drept entitati legitime;
pentru a exploata entitatile legale pentru finanţarea terorismului, inclusiv în scopul de a se sustrage masurilor asigurătorii;
pentru a ascunde sau disimula deturnarea unor fonduri cu destinaţii licite către organizaţiile teroriste.

Curierii de numerar.
Tarile ar trebui sa dispuna de masuri pentru a detecta transporturile externe de valuta si de instrumente financiare, constand in sisteme de declarare sau alte obligatii privind declaratiile.

Tarile ar trebui sa se asigure ca autoritatile competente au autoritatea legala de a stopa sau restrange transferul de valuta sau de alte instumente financiare care sunt suspectate a avea legatura cu spalarea banilor sau cu finantarea terorismului sau care nu sunt declarate.

Tarile ar trebui sa se asigure ca exista sanctiuni in vigoare, efective, proportionale si nediscriminatorii, care sa poata fi aplicate persoanelor care dau declaratii false. In cazul in care valuta sau instrumentele financiare au legatura cu finantarea terorismului sau cu spalarea banilor, tarile ar trebui, de asemenea, sa adopte masuri, inclusiv de ordin legislativ care sa fie conforme cu Recomandarea 3 si Recomandarea Speciala III, care ar putea permite aplicarea procedurilor de confiscare a unor asemenea instrumente si a sumelor de bani respective.

sursa:
Prevenirea si combaterea finantarii terorismului.
Florin Ion
Consilier al Presedintelui pe probleme de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism
2007
http://romaniancasinoassociation.com/prevenire.ppt - -1kCa si aportul meu personal voi raspunde la intrebare unui cititor care ma intreba intr-un comentariu la un articol anterior,urmatoarele:
"Apai mai SURRY problema asta cu terorismul este foarte complicata.....depinde din ce unghuri o privesti ...noi ii catalogam pe unii teroristi avand la baza asa
numitele ,,legi,, , ,,democratie,, bla,bla,bla etc dar sa ne punem si in pielea lor ca sa putem intelege fenomenul .Ce zici? Cum crezi ca ne catalogheaza ei pe noi (vorbim la modul general)?Ce vor ei de fapt?,si ar mai fi cateva intrebari dar aici fiind un spatiu public nu mai vreau sa le pun .Chiar vreu un raspuns concret de la tine dar asa transant!Eu cred ca in alta parte trebuie umblat dar asta este o alta discutie "
18 iunie 2010, 23:29.

Raspunsul meu este urmatorul:
Indiferent din ce unghi vei privi situatia ce implica terorismul nu pot justifica actiunile lor marsave! "Legi,democratie,bla,bla,bla " despre care se vorbeste..hmm si daca nu le-am avea ce ar mai fi? Nimic decat haos.Cum ne catalogheaza ei pe noi? Cred ca aici atingem un subiect delicat care tine direct de mecanismele diplomatice ce sustin in echilibru stabilitatea unei tari,a unei regiuni! Cum ne catalogheaza ei pe noi ? Cand un copil da cu pietre i se spune frumos ca nu e bine ca poate lovi pe cineva! Asta se numeste necunostinta de cauza a efectului ! Dar cand un copil da cu o piatra tocmai pentru ca stie ca a facut rau,si fiind certat ia un bolovan ca sa dea mai tare sfidand, este deja cunoastere si analizare detaliata a efectului rezultat.
Coercitia a fost gandita tocmai pentru indreptare si realizarea de echilibru atunci cand ceva tinde spre dezordine.
Terorismul nu pooate fi scuzat indiferent de motivele laice,spirituale,teritoriale sau de nu stiu ce mai apare ca notiune motivanta!
Nu poti gasi o scuza demna de iertare unui atac terorist care se transforma in masacru,oricare ar fi motivatia gruparii revendicatoare!
Extremismul violent care a luat nastere in zilele noastre conduce la deflagratii ingrozitoare in care oameni nevinovati isi gasesc moartea.
Discutam candva cu cineva despre faptul ca noi suntem considerati un fel de intrusi ,civilizatia si normele de convietuiere occidentala si europeana pot fi considerate metode de atacare a integritatii laice sau religioase si nu numai.

De la tara la tara,de la continent la continent terorismul isi poate gasi sute de motivatii in care societatea civilizata este "babaul cel rau". Divagatii si ideologii care pot deraia catre ineptii ne putem apuca sa realizam in orice moment,trist insa ca ne e mai greu sa ne instruim pentru a putea intelege realitatile lumii in care traim.

E usor se pare sa cautam intelesuri pentru altii insa e aproape imposibil din pacate sa realizam ca cel care a plecat sa detoneze o incarcatura explozibila la metrou ,in parc,la gara, in cinema nu are nimic de pierdut. E modul lui de existenta!
Cel care finanteaza terorismul plateste astazi poate pentru moartea ta,a iubitei,a unui prieten bun ,a copilului tau.
Esti in stare sa ii mai gasesti scuze? Mai poti sa te pui in locul lui?
Lui nu ii pasa moartea e razbunare,tel atins,renastere..pentru tine ce este?
Vedeti, cum dintr-o data ne schimbam radical si ne trec prin fata toate fiintele dragi,ei da domnilor pentru ei -pentru cei dragi trebuie sa stopam acest flagel !

Aici este problema, suntem iertatori cu criminalii si aprigi cu sfintii!

pe data viitoare...

Niciun comentariu: